Choose coursework

Тема курсовой Ф.И.О.
1

Основні фізичні закономірності відбиття та заломлення плоских хвиль. Паралельна поляризація

1) що таке електромагнітні хвилі, які основні властивості та характеристики плоских монохроматичних електромагнітних хвиль;
2) як отримуються закони відбиття та проходження плоских електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних середовищ;
3) вивести формули Френеля для паралельної поляризації;
4) розглянути ефект повного проходження хвилі до другого середовища.
Література: [1, 2, 3].

  
2

Основні фізичні закономірності відбиття та заломлення плоских хвиль. Перпендикулярна поляризація

1) що таке електромагнітні хвилі, які основні властивості та характеристики плоских монохроматичних електромагнітних хвиль;
2) як отримуються закони відбиття та проходження плоских електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних середовищ;
3) вивести формули Френеля для перпендикулярної поляризації;
4) розглянути ефект повного відбиття хвилі від границі розділу двох середовищ.
Література: [1, 2, 3].

  
3

Формули Френеля. Відбиття та заломлення плоских хвиль діелектриками

1) розглянути задачу про відбиття та заломлення плоских хвиль на плоскій границі розділу;
2) як вводяться коефіцієнти відбиття та заломлення; записати формули Френеля для випадків, коли електричне поле нормальне та паралельне до площини падіння;
3) дослідити відбиття та заломлення хвиль на границі двох діелектриків;
4) розглянути метод орієнтованих графів, вивчити проходження хвилі через пластинку.
Література: [4, 5, 2].

  
4

Однорідні та неоднорідні плоскі хвилі

1) які основні властивості та характеристики однорідних плоских хвиль;
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу поглинаючого середовища;
3) записати формули Френеля;
4) які основні властивості та характеристики неоднорідних плоских хвиль.
Література: [6, 2, 7].

Книгін Дмитро Віталійович
5

ТЕ-хвилі в шаруватих середовищах

1) які основні властивості та характеристики електромагнітних хвиль, які хвилі належать до ТЕ-хвиль;
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних середовищ;
3) як отримати основні диференціальні рівняння, що описують закони, які визначають взаємодію плоских електромагнітних хвиль з плоскими границями розділу діелектричних середовищ;
4) як вивести вирази для елементів характеристичної матриці шаруватого середовища;
5) отримати вирази для амплітуд відбитої хвилі та хвилі, що пройшла через шарувате середовище.
Література: [3, 1, 8].

  
6

ТМ-хвилі в шаруватих середовищах

1) які основні властивості та характеристики електромагнітних хвиль, які хвилі належать до ТМ-хвиль;
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних середовищ;
3) як отримати основні диференціальні рівняння, що описують закони, які визначають взаємодію плоских електромагнітних хвиль з плоскими границями розділу діелектричних середовищ;
4) як вивести вирази для елементів характеристичної матриці шаруватого середовища;
5) отримати вирази для амплітуд відбитої хвилі та хвилі, що пройшла через шарувате середовище.
Література: [3, 1, 8].

  
7

Застосування імпедансних граничних умов для аналізу відбиття електромагнітних хвиль від провідних поверхонь

1) що представляє собою фізично область контакту двох середовищ, як формулюються граничні умови в електродинаміці;
2) вивчити поведінку заломленого поля в середовищі з великою провідністю та пересвідчитися в тому, що поле має характер плоскої хвилі, що поширюється нормально до границі розділу;
3) як отримати вираз для наближеної граничної умови Леонтовича, в чому полягає наближення;
4) проаналізувати, за яких умов доцільно застосовувати імпедансні граничні умови.
Література: [9, 7, 1, 6].

  
8

Застосування імпедансних граничних умов для аналізу відбиття електромагнітних хвиль від спеціальних електродинамічних структур (діелектрика на підкладці)

1) ознайомитися з різними способами формулювання граничних умов в електродинаміці;
2) вивчити поведінку хвилі, що біжить вздовж границі діелектричного шару, який розташовано на металевій підкладці, та вільного простору;
3) як отримати вираз для наближеної граничної умови Леонтовича, в чому полягає наближення;
4) проаналізувати, в яких випадках доцільно застосовувати імпедансні граничні умови.
Література: [10, 9].

  
9

Поширення плоских монохроматичних електромагнітних хвиль в анізотропних кристалічних середовищах

1) які середовища називаються анізотропними, як записуються матеріальні рівняння для таких середовищ;
2) якими є загальні закономірності поширення електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах;
3) якими є загальні закономірності поширення плоских монохроматичних електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах;
4) як отримано рівняння Френеля для анізотропних та негіротропних кристалів;
5) які геометричні побудови використовують для визначення швидкостей поширення та напрямків коливань.
Література: [3, 11].

  
10

Оптичні властивості кристалів

1) описати оптичну класифікацію кристалів;
2) які середовища називаються анізотропними, як записуються матеріальні рівняння для таких середовищ;
3) записати рівняння Френеля для анізотропних та негіротропних кристалів;
4) якими є закономірності поширення світла в одновісних кристалах;
5) якими є закономірності поширення світла в двовісних кристалах;
Література: [3, 11].

  
11

Основи геометричної оптики. Наближення дуже коротких хвиль

1) у чому полягає наближення геометричної оптики;
2) як отримано рівняння ейконалу, рівняння переносу, в чому полягає їх фізичний зміст;
3) отримати формули для інтенсивності в межах геометричної оптики;
4) сформулювати межі застосування геометричної оптики.
Література: [3, 11, 12].

  
12

Інтерференція монохроматичних хвиль. Стоячі хвилі

1) у чому полягає сутність явища інтерференції, що таке когерентність;
2) проаналізувати інтерференцію двох монохроматичних хвиль; навести приклади, що демонструють явище інтерференції;
3) вивчити методи вимірювання довжини хвилі та кутових розмірів, що засновані на явищі інтерференції;
4) розглянути інтерференцію падаючої та відбитої плоских монохроматичних хвиль світла при його падінні на добре відбиваючу плоску поверхню, дати визначення хвилі, що стоїть.
Література: [3, 1, 13, 14].

  
13

Явище дисперсії електромагнітних хвиль у діелектриках

1) як отримати рівняння електромагнітного поля для середовищ з дисперсією;
2) для визначення залежності діелектричної проникності від частоти (закону дисперсії) вивчити розв’язання задачі про взаємодію електромагнітної хвилі із зарядами, що містяться в середовищі, на прикладі найпростішої моделі діелектрика – сукупності нейтральних молекул;
3) проаналізувати розв’язок рівняння руху електронів у молекулі з метою визначення вектора об’ємної густини поляризації (поляризовності), знайти їх зміщення як функцію поля;
4) визначити, як залежать показники заломлення та поглинання від частоти.
Література: [11, 3].

  
14

Діелектрична проникність та поширення хвиль у середовищах з вільними зарядами

1) що таке середовища з дисперсією, якими є фізичні причини появи дисперсії;
2) навести приклади середовищ з вільними зарядами, отримати залежність діелектричної проникності від частоти на прикладі газової плазми в найпростішому наближенні – квазінейтрального середовища у випадку нехтування тепловим рухом частинок;
3) проаналізувати отриманий розв’язок для випадку металів та плазми;
4) у чому полягає фізичний зміст уявної частини діелектричної проникності.
Література: [11, 6, 1, 15].

  
15

Поширення хвиль у середовищах з урахуванням просторової дисперсії (ізотропні гіротропні середовища)

1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;
2) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;
3) розглянути поширення хвиль у ізотропному гіротропному середовищі;
4) отримати дисперсійне рівняння для хвиль, що поширюються в ізотропному гіротропному середовищі з урахуванням просторової дисперсії з частотою, близькою до власної частоти середовища.
Література: [11, 1, 16].

  
16

Електродинамічні властивості середовища з просторовою дисперсією

1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;
2) записати матеріальні рівняння за умови нелокальності зв’язку між векторами напруженості електричного поля та електричної індукції;
3) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;
4) як записується діелектрична проникність для середовища зі слабкою просторовою дисперсією.
Література: [16, 11, 1].

  
17

Поширення хвиль у середовищах з урахуванням просторової дисперсії (ізотропні негіротропні середовища)

1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;
2) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;
3) розглянути поширення хвиль в ізотропному негіротропному середовищі;
4) отримати дисперсійне рівняння для хвиль, що поширюються в ізотропному негіротропному середовищі з урахуванням просторової дисперсії з частотою, близькою до власної частоти середовища.
Література: [11, 1, 16].

  
18

Метод електричних зображень

1) що таке електростатика;
2) дати загальну характеристику методів розв’язання задач електростатики;
3) пояснити сутність методу електричних зображень, особливості його застосування;
4) проілюструвати застосування досліджуваного методу на прикладах зображення відносно площини, сфери, складної поверхні.
Література: [12, 17, 18].

  
19

Хвилі в диспергуючих середовищах

1) дати загальну характеристику хвильових процесів у диспергуючих середовищах;
2) дослідити властивості хвильового пакету в диспергуючому середовищі;
3) розглянути області нормальної та аномальної дисперсії;
4) дати якісний аналіз отриманих виразів.
Література: [11, 12, 15].

  
20

Матеріальні рівняння електромагнітного поля в середовищах з дисперсією

1) дати загальну характеристику хвильових процесів у середовищах з дисперсією;
2) сформулювати матеріальні рівняння в диспергуючих середовищах;
3) дослідити властивості діелектричної проникності при ;
4) виявити фізичний зміст комплексної діелектричної проникності.
Література: [11, 1, 19].

  
21

Зв’язок між дисперсією та поглинанням

1) дати загальну характеристику хвильових процесів у середовищах з дисперсією;
2) отримати зв’язок між дисперсією та поглинанням;
3) вивести співвідношення Крамерса-Кроніга;
4) дати якісний аналіз отриманих виразів, навести приклад їх використання.
Література: [11, 1, 19].

  
22

Дисперсія електромагнітних хвиль у діелектриках

1) дати загальне визначення дисперсії електромагнітних хвиль, у чому полягають її фізичні причини;
2) що таке полярні та неполярні діелектрики, якісно описати процес поляризації в них;
3) розглянути явище дисперсії електромагнітних хвиль у неполярних та полярних діелектриках;
4) провести якісний аналіз і дати фізичну інтерпретацію отриманих співвідношень.
Література: [11, 1, 20].

  
23

Заломлення електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах

1) дати визначення поняття анізотропії, записати матеріальні рівняння для анізотропних середовищ;
2) описати загальні закономірності поширення електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах, відзначити особливості їх поширення;
3) записати рівняння Френеля для одновісних та двовісних кристалів, дати визначення звичайної та незвичайної хвиль;
4) розглянути явища подвійного променезаломлення та конічної рефракції.
Література: [3, 11].

  
24

Поширення плоских хвиль у кристалічних середовищах

1) дати загальне визначення анізотропних середовищ, записати матеріальні рівняння для таких середовищ;
2) записати рівняння Френеля для одновісних та двовісних кристалів;
3) що таке призма Ніколя, компенсатори;
4) дослідити явище інтерференції в кристалічних пластинках.
Література: [3, 11].

  
25

Магнітоактивні середовища. Тензор діелектричної проникності плазми в постійному магнітному полі

1) дати визначення анізотропних, гіротропних та магнітоактивних середовищ;
2) дослідити властивості магнітоактивної плазми у високочастотному наближенні;
3) знайти тензор діелектричної проникності магнітоактивного середовища, визначити, яку поляризацію мають нормальні хвилі в магнітоактивній плазмі;
4) визначити тензор діелектричної проникності магнітоактивного середовища з урахуванням втрат.
Література: [11, 12].

  
26

Поширення плоских високочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі

1) дати визначення анізотропних, гіротропних та магнітоактивних середовищ;
2) записати тензор діелектричної проникності магнітоактивної плазми, знайти показник заломлення магнітоактивної плазми;
3) розглянути звичайну та незвичайну хвилі, дослідити властивості нормальних хвиль;
4) розглянути особливі випадки поширення електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі.
Література: [11, 12].

  
27

Електродинамічні властивості феритів

1) що таке анізотропні середовища;
2) сформулювати визначення феритів, записати рівняння Ландау-Ліфшиця;
3) знайти компоненти тензора магнітної проникності для феритів;
4) описати особливості поширення електромагнітних хвиль у феритах, навести приклади використання феритів у техніці НВЧ.
Література: [11, 12, 15].

  
28

Поширення електромагнітних хвиль у гіромагнітних середовищах (феритах)

1) сформулювати визначення феритів, записати рівняння Ландау-Ліфшиця;
2) записати компоненти тензора магнітної проникності для феритів;
3) дослідити особливості поздовжнього поширення електромагнітних хвиль у феритах;
4) дослідити особливості поперечного поширення електромагнітних хвиль у феритах.
Література: [11, 12, 15].

  
29

Електромагнітні хвилі в надпровідниках

1) записати та дати фізичне пояснення рівнянню Лондонів;
2) ознайомитися та записати основні співвідношення, що характеризують високочастотні властивості надпровідників;
3) описати механізм надпровідності.
Література: [15, 16].

  
30

Електродинамічні параметри іонізованого газу (беззіштовхувальна плазма)

1) ознайомитися з основними властивостями плазми, вивчити її електродинамічні параметри;
2) отримати діелектричну проникність для беззіштовхувальної плазми;
3) проаналізувати отриманий вираз;
4) дослідити властивості електромагнітних хвиль у докритичній та закритичній плазмі.
Література: [15, 21].

  
31

Електродинамічні параметри іонізованого газу (плазма з урахуванням зіткнень)

1) ознайомитися з основними властивостями плазми, вивчити її електродинамічні параметри;
2) отримати діелектричну проникність для плазми;
3) дослідити властивості електромагнітних хвиль у плазмі з урахуванням впливу зіткнень.
Література: [15, 21].

  
32

Поширення імпульсів у середовищах з частотною дисперсією

1) ознайомитися з основними властивостями електромагнітних імпульсів;
2) показати, як представляється імпульс через парціальні хвилі;
3) проаналізувати поширення імпульсів у середовищі з дисперсією;
4) отримати напруженість поля для вузькосмугового сигналу та слабкої дисперсії, розрахувати групову швидкість.
Література: [15, 11].

  
33

Поширення радіохвиль

1) дати загальну характеристику діапазонів радіохвиль та областей їх застосування;
2) розрахувати граничну довжину траси поширення ультракороткої хвилі з прямою видимістю, розглянути явище інтерференції хвиль за рахунок впливу земної поверхні, записати інтерференційний множник, розрахувати висоту приймача, де зникає сигнал;
3) отримати формулу ідеального радіозв’язку;
4) антени приймача та передатчика космічної радіолінії представляють собою параболічні дзеркала діаметром 1,5 м (потужність передавача 100 Вт, довжина хвилі 3 см). Використовується приймач з шумовою температурою 180 К, лінія призначена для передачі сигналу зі смугою пропускання 5 МГц. Розрахувати довжину траси, за якої потужність прийнятого сигналу в 10 разів перевищує потужність шуму.
Література: [15, 21].

Моспан Владислав Ростиславович
34

Сповільнення хвиль діелектричною пластинкою, що лежить на ідеально провідній поверхні

1) дати характеристику поверхневих хвиль;
2) записати розв’язок хвильового рівняння для випадків хвиль Е-типу та Н-типу;
3) записати дисперсійні рівняння сповільнюючої системи у вигляді діелектричної пластинки на металевій поверхні, проаналізувати вигляд силових ліній.
Література: [15, 2].

  
35

Хвилі над ідеально провідною площиною

1) проаналізувати електромагнітні поля над ідеально провідною площиною при падінні паралельно та перпендикулярно поляризованих хвиль;
2) накреслити структуру силових ліній Т-, Е- та Н-хвиль;
3) знайти: поздовжнє хвильове число; поперечне хвильове число; фазову швидкість; довжини хвиль поперечної та поздовжньої хвилі для частоти f = 10 ГГц, f = 15 ГГц та кута падіння φ = 40˚, паралельна поляризація, границя вакуум-ідеальний провідник.
Література: [15, 2].

  
36

Поширення електромагнітних хвиль у земних умовах

1) дати загальну характеристику діапазонів радіохвиль та областей їх застосування;
2) описати електродинамічні властивості земної поверхні та атмосфери; чому дорівнює комплексна діелектрична проникність для різних підстильних поверхонь;
3) описати явище атмосферної рефракції й явище відбиття радіохвиль від іоносферних шарів;
4) оцінити ефект атмосферної рефракції, неоднорідний шар замінити двома однорідними шарами: на рівні земної поверхні індекс заломлення дорівнює 200, для другого шару використати значення діелектричної проникності на висоті 4 км, покласти кут падіння рівним 650. Чому дорівнює похибка визначення поперечної координати цілі, якщо відстань, яку проходить хвиля, дорівнює 20 км?
Література: [15, 21].

  
37

Повністю поляризовані хвилі

1) вивчити загальні відомості та визначення;
2) визначити геометричні параметри поляризаційного еліпсу;
3) розглянути випадок суперпозиції двох хвиль довільної еліптичної поляризації з різними амплітудами та фазами;
4) записати для цього випадку вирази для амплітуд та фаз сумарної хвилі.
Література: [22, 3].

  
38

Представлення поляризації за допомогою комплексних векторів

1) записати основні визначення та співвідношення;
2) що таке комплексні вектори;
3) представити еліптично поляризовану хвилю у вигляді суперпозиції трьох еліптично поляризованих хвиль, що поширюються вздовж координатних осей;
4) вивчити параметри Стокса та їх зв’язок з геометричними характеристиками еліпсу поляризації.
Література: [22, 16, 3].

  
39

Частково поляризовані хвилі

1) вивчити загальні відомості та визначення;
2) записати представлення частково поляризованих хвиль у лінійному базисі;
3) пояснити, які випадки є граничними для частково поляризованих хвиль;
4) вивчити представлення поляризації частково поляризованих хвиль за допомогою параметрів Стокса.
Література: [22, 16, 3].

  
40

Плоскі хвилі в середовищах зі скінченою провідністю

1) вивчити загальні відомості та формули;
2) вивчити зв’язок характеристик поширення хвиль з параметрами середовища;
3) знайти згасання електричної компоненти поля на глибині H=0.5 м, λ =10 м у прісній воді (ε=80, σ=0.001 См/м) та на глибині H=1 м, λ=3 см у морській воді (ε=80, σ=5 См/м).
Література: [6, 2, 7].

  
41

Плоскі хвилі в середовищах зі скінченою провідністю

1) вивчити загальні відомості та формули;
2) вивчити зв’язок характеристик поширення хвилі з параметрами середовища;
3) знайти згасання електричної компоненти поля на глибині H=1 м, λ =10 см у вологому ґрунті ( ε=10, σ =0.01 См/м) та на глибині H=5 м, λ =1000 м у сухому ґрунті (ε=4, σ =0.001 См/м).
Література: [6, 2, 7].

  
42

Стаціонарні електричні поля

1) дати визначення електростатичного поля, як воно описується;
2) які задачі належать до задач електростатики, які методи їх розв’язання;
3) знайти поле двох заряджених ниток.
Література: [4, 18].

Катрич Ярослав Геннадійович
43

Хвилі біля границі розділу двох середовищ

1) вивчити відбиття та заломлення плоских хвиль на плоскій границі розділу, отримати формули Френеля;
2) сформулювати граничні умови Леонтовича;
3) дослідити явище скін-ефекту біля плоскої границі провідника;
4) що собою представляє електромагнітний екран, вивчити його характеристики та призначення.
Література: [4, 3, 11, 1].

  
44

Електромагнітні хвилі, що направляються

1) сформулювати хвильові рівняння для хвиль, що направляються;
2) проаналізувати зв’язок між поздовжніми та поперечними складовими поля;
3) як вводиться класифікація хвиль, що направляються;
4) вивчити парціальні хвилі в хвилеводах, сформулювати закон парціальних потужностей;
5) знайти фазову швидкість хвилі в порожньому металевому хвилеводі, заповненому повітрям, якщо її енергетична швидкість u=180 Mм/c.
Література: [4, 2, 7].

  
45

Діелектрики. Поляризація діелектриків

1) дати загальну характеристику діелектриків, проаналізувати механізм поляризації діелектриків, визначити електричний момент та потенціал нейтральної молекули;
2) як визначається потенціал електричного поля за наявності діелектриків; дослідити залежність поляризації від поля;
3) навести приклади розрахунку поля за наявності діелектрика;
4) проаналізувати процеси поляризації на мікрорівні, отримати рівняння поля в діелектриках шляхом усереднення мікроскопічного поля;
5) як відрізняється поле, що діє на диполь, від середнього.
Література: [20, 1, 5].

  
46

Діелектрики. Енергія електричного поля в діелектриках

1) дати загальну характеристику діелектриків, проаналізувати механізм поляризації діелектриків, дати визначення вільних та зв’язаних зарядів;
2) як визначається потенціал електричного поля за наявності діелектриків; дослідити залежність поляризації від поля;
3) як визначається енергія електричного поля в діелектриках;
4) дослідити перетворення енергії, пов’язані з поляризацією діелектриків.
Література: [20, 1, 18].

  
47

Дифракція електромагнітних хвиль

1) сформулювати сутність явища дифракції;
2) провести строге розв’язання задачі дифракції плоскої електромагнітної хвилі на нескінченному круговому циліндрі;
3) знайти закон розподілу струму, що збуджується на поверхні циліндру полем плоскої хвилі;
4) проаналізувати отримані результати.
Література: [12, 2].

  
48

Хвильова теорія і закони геометричної оптики для описання електромагнітного поля

1) сформулювати основні положення хвильової теорії електромагнітного поля;
2) у чому полягає принцип Гюйгенса-Кірхгофа;
3) як формулюється основне рівняння та закони геометричної оптики;
4) як здійснюється перехід від хвильової теорії поля до законів геометричної оптики;
5) сформулювати принципи наближеного розв’язання дифракційних задач.
Література: [12, 2].

  
49

Електромагнітні хвилі між паралельними ідеально провідними площинами

1) як вводяться поперечно-електричні та поперечно-магнітні хвилі;
2) провести розв’язання для поперечно-електричних та поперечно-магнітних хвиль;
3) які величини вводяться для характеристики спрямовуючої системи та хвиль, що в ній поширюються;
4) дати визначення фазової й групової швидкості, навести їх залежність від частоти.
Література: [12, 23].

  
50

Монохроматичні й немонохроматичні хвилі

1) дати визначення монохроматичної хвилі, плоскої хвилі, їх основних характеристик;
2) як перетворюється частота й хвильовий вектор при переході до іншої системи відліку; сформулювати ефект Допплера;
3) навести представлення реальних немонохроматичних хвиль у вигляді інтеграла Фур’є; дати визначення аналітичного сигналу та його основних характеристик;
4) сформулювати представлення немонохроматичного поля у вигляді синусоїдальної хвилі з амплітудою, що повільно змінюється.
Література: [16, 3].

  
51

Запізнілі потенціали

1) сформулювати неоднорідні хвильові рівняння;
2) як розв’язуються ці рівняння за допомогою функції Гріна; дати визначення запізнілої функції Гріна;
3) як здійснюється вибір запізнілих потенціалів; у чому полягає фізичний зміст запізнювання;
4) записати спектральне розкладання запізнілих потенціалів.
Література: [16, 15].

  
52

Неоднорідні рівняння Гельмгольца та їх розв’язання за допомогою функції Гріна

1) записати неоднорідні рівняння Максвела, ввести скалярний та векторний потенціали;
2) отримати неоднорідні рівняння Гельмгольца, умову калібровки Лоренца;
3) ввести функцію Гріна, сформулювати її властивості;
4) отримати явні вирази для функції Гріна для рівняння Гельмгольца і розв’язок неоднорідного рівняння Гельмгольца.
Література: [15, 4].

  
53

Електростатика провідників

1) які величини та співвідношення характеризують електростатичне поле провідників;
2) визначити енергію електростатичного поля провідників, дати фізичну інтерпретацію отриманих співвідношень;
3) розв’язати задачу про визначення поля еліпсоїда, що проводить;
4) визначити, які сили діють на провідник в електростатичному полі.
Література: [19, 17, 20].

  
54

Теорія скін-ефекту

1) визначити поняття ідеального провідника; чому дорівнює комплексна діелектрична проникність для нього та які граничні умови задовольняються на його поверхні;
2) розглянути явище сильного скін-ефекту, сформулювати граничні умови Леонтовича; в чому полягає перевага цих граничних умов;
3) дослідити опір провідників при сильному скін-ефекті;
4) проаналізувати скін-ефект у циліндричному проводі.
Література: [7, 2, 4].

  
55

Електродинамічна теорія довгих ліній

1) дати класифікацію ліній передачі;
2) дослідити властивості електромагнітних хвиль в ідеальних провідних лініях;
3) проаналізувати хвилі в двопровідній лінії зі скінченним опором проводів; розв’язання провести з використанням вектора Герца.
Література: [7, 4].

  
56

Властивості постійного електричного поля. Інтегрування рівняння Пуассона

1) сформулювати загальні властивості й рівняння постійного електричного поля, рівняння Пуассона; визначити, що таке еквіпотенціальні поверхні;
2) записати рівняння Пуассона в інтегральній формі, в тому числі й для точкових зарядів;
3) довести єдиність розв’язку електростатичної задачі;
4) як розв’язується гранична задача за допомогою функції Гріна.
Література: [16, 17, 4].

  
57

Електродинамічні потенціали. Елементарний електричний випромінювач

1) як вводяться векторний і скалярний потенціали; сформулювати і розв’язати неоднорідне хвильове рівняння;
2) що таке елементарний електричний випромінювач, отримати його поле в ближній, проміжній та дальній зоні;
3) проаналізувати структуру поля елементарного електричного випромінювача;
4) сформулювати принцип переставної подвійності.
Література: [4, 2, 12].

  
58

Електродинамічні потенціали. Елементарний магнітний випромінювач

1) як вводяться векторний та скалярний потенціали; сформулювати та розв’язати неоднорідне хвильове рівняння;
2) що таке елементарний електричний випромінювач, записати його поле в ближній, проміжній та дальній зоні;
3) сформулювати принцип переставної подвійності, як вводиться елементарний магнітний випромінювач;
4) проаналізувати структуру поля елементарного магнітного випромінювача, які його фізичні моделі.
Література: [4, 2, 12].

  
59

Еквівалентні джерела електромагнітного поля

1) що таке еквівалентні джерела електромагнітного поля;
2) сформулювати принцип Гюйгенса;
3) що таке елемент Гюйгенса, як визначається його поле;
4) сформулювати лему Лоренца та теорему взаємності.
Література: [2, 12, 4].

  
60

Дифракція електромагнітних хвиль. Методи геометричної та фізичної оптики

1) дати визначення дифракції, сформулювати задачу дифракції;
2) сформулювати принципи методу геометричної оптики, межі його застосовності;
3) сформулювати принципи фізичної оптики, в чому полягає наближення фізичної оптики; визначити поле випромінювання хвильового фронту;
4) сформулювати лему Лоренца та теорему взаємності.
Література: [4, 2].

  
61

Постійне електричне поле

1) дати визначення електростатики, сформулювати рівняння Пуассона;
2) чому дорівнює потенціал системи зарядів на великих відстанях;
3) визначити енергію і сили взаємодії в електростатичному полі;
4) чому дорівнює потенціал подвійного шару, навести фізичний приклад подвійного шару.
Література: [16, 20, 17, 12].

  
62

Постійне магнітне поле

1) які загальні властивості постійного магнітного поля в вакуумі, сформулювати основні рівняння;
2) що таке магнітний момент;
3) визначити магнітне поле постійного струму;
4) визначити енергію та сили взаємодії в постійному магнітному полі.
Література: [16, 17, 12, 18].

  
63

Постійне електромагнітне поле

1) які загальні властивості постійного електричного, магнітного та електромагнітного поля, як формулюються основні рівняння;
2) вивчити застосування вектора-потенціалу для розрахунку магнітного поля постійного струму, визначити поле двопровідної лінії та поле кругового витка;
3) чому дорівнює енергія магнітного поля струму;
4) що таке квазістаціонарні поля.
Література: [10, 12, 20, 19].

  
64

Елементарна теорія дисперсії

1) що таке діелектрична та магнітна сприйнятливість;
2) сформулювати визначення середнього та ефективного поля;
3) отримати формулу Лорентц-Лоренца;
4) у чому полягає елементарна теорія дисперсії.
Література: [3, 20, 16].

  
65

Магнітне поле в середовищах

1) дати класифікацію магнетиків;
2) записати основні рівняння для магнітного поля в середовищах;
3) сформулювати властивості феромагнетиків; що таке крива намагнічування, розмагнічувальний фактор;
4) як здійснюється магнітне екранування.
Література: [18, 16, 13].

  
66

Нелінійні електромагнітні процеси в середовищах

1) записати загальний вираз для нелінійної поляризовності;
2) якими є квадратичні по полю ефекти нелінійності;
3) якими є кубічні по полю ефекти нелінійності;
4) описати класичні моделі нелінійної сприйнятливості.
Література: [16, 11].

  
67

Наближений розв’язок дифракційних задач

1) що таке дифракція, сформулювати граничні умови на границі розділу двох середовищ;
2) сформулювати принципи наближеного розв’язку дифракційних задач;
3) розглянути задачу про дифракцію плоскої електромагнітної хвилі на отворі в плоскому провідному екрані;
4) що таке плоска дифракційна антена.
Література: [12, 15, 6, 7].

  
68

Циліндричні хвилі

1) отримати хвильове рівняння, дати визначення плоских хвиль;
2) розглянути розв’язання хвильового рівняння в циліндричних координатах;
3) якими є особливості циліндричних хвиль;
4) знайти електромагнітне поле нескінченно протяжного лінійного струму.
Література: [6, 7, 21].

  
69

Сферичні хвилі

1) отримати хвильове рівняння, дати визначення плоских хвиль;
2) розглянути розв’язання хвильового рівняння в сферичних координатах;
3) якими є особливості сферичних хвиль;
4) записати й проаналізувати поле електричного диполя в сферичній системі координат.
Література: [6, 10, 7, 21].

  
70

Енергія електромагнітного поля

1) отримати теорему Умова-Пойнтінга, визначити фізичний зміст величин у цій теоремі;
2) розглянути леми про зміст квадратів та добутків комплексних амплітуд;
3) розглянути теорему про комплексну потужність (комплексну теорему Умова-Пойнтінга) та теорему про потужність, що коливається;
4) у чому полягає енергетичний зміст комплексних проникностей.
Література: [7, 1, 2].

  

Будь ласка, введіть ваше по-батькові (якщо ви китаець, введіть ваше прізвище ще раз).

Список рекомендованої літератури

1. Макроскопическая электродинамика : учебное пособие / Багацкая О. В., Бутрым А.Ю., Колчигин Н. Н. и др. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 260 с.

2. Вольман В. И. Техническая электродинамика / В. И. Вольман, Ю. В. Пименов. – М. : Связь, 1971. – 487 с.

3. Борн М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – М. : Наука, 1973. – 719 с.

4. Семенов Н. А. Техническая электродинамика / Н. А. Семенов. – М. : Связь, 1973. – 480 с.

5. Хиппель А. Р. Диэлектрики и волны / А. Р. Хиппель. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 438 с.

6. Семенов А. А. Теория электромагнитных волн / А. А. Семенов. – М. : Изд-во МГУ, 1968. – 317 с.

7. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны / Л. А. Вайнштейн. – М. : Радио и связь, 1988. – 440 с.

8. Бреховских Л. М. Волны в слоистых средах / Л. М. Бреховских. – М. : Наука, 1973. – 343 с.

9. Ваганов Р. Б. Основы теории дифракции / Р. Б. Ваганов, Б. З. Каценеленбаум. – М. : Наука, 1982. – 272 с.

10. Марков Г. Т. Возбуждение электромагнитных волн / Г. Т. Марков, А. Ф. Чаплин. – М. : Радио и Связь, 1983. – 295 с.

11. Виноградова М. Б. Теория волн / М. Б. Виноградова, О. В. Руденко, А. П. Сухоруков. – М. : Наука, 1990. – 432 с.

12. Гольдштейн Л. Д. Электромагнитные поля и волны / Л. Д. Гольдштейн, Н. В. Зернов. – М. : Сов. Радио, 1971. – 664 с.

13. Мешков И. Н. Электромагнитное поле. Часть 1. Электричество и магнетизм / И. Н. Мешков, Б. В. Чириков. – Новосибирск : Наука, 1987. – 272 с.

14. Мешков И. Н. Электромагнитное поле. Часть 2. Электромагнитные волны и оптика / И. Н. Мешков, Б. В. Чириков. – Новосибирск : Наука, 1987. – 253 с.

15. Баскаков С. И. Электродинамика и распространение радиоволн / С. И. Баскаков. – М. : Высш. шк., 1992. – 416 с.

16. Бредов М. М. Классическая электродинамика / М. М. Бредов, В. В. Румянцев, И. Н. Топтыгин. – М. : Наука, 1985. – 399 с.

17. Электродинамика. Теория поля : учебное пособие / Багацкая О. В., Бутрым А.Ю., Колчигин Н. Н. и др. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. – 136 с.

18. Говорков В. А. Электрические и магнитные поля / В. А. Говорков. – Л. : Госэнергоиздат, 1968. – 487 с.

19. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 8. Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1982. – 620 с.

20. Тамм И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм. – М. : Наука, 1989. – 504 с.

21. Марков Г. Т. Электродинамика и распространение радиоволн / Г. Т. Марков, Б. М. Петров, Г. П. Грудинская. – М. : Сов. Радио, 1957. – 374 с.

22. Канарейкин Д. Б. Поляризация радиолокационных сигналов / Д. Б. Канарейкин, Н. Ф. Павлов, В. А. Потехин. – М. : Сов. Радио, 1966. – 440 с.

23. Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1 / И. В. Лебедев. – М. : Высш. шк., 1970. – 438 с.

Зразок оформлення курсової роботи.